• rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
Start
wtorek, 04 sierpnia 2020
ZAWIADOMIENIE - XII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
piątek, 22 listopada 2019
Zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowicach odbędzie się XII zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Odpowiedzi na interpelacje.
5. Informacja o pracy Wójta Gminy między sesjami.
6. Informacja o ofercie wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2019 rok
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny 1q żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2020 r
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego     wysokość stawek i szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania     innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób     obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,  A także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe     zasady jego     przyznawania i wypłacania
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3     ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr X/52/2011 Rady Gminy Żukowice z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w     miejscowościach Kłoda i Żukowice
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Kolorowa we wsi Nielubia
17. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
18. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych przez upoważnionych pracowników jednostek
19. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych
20. Interpelacje radnych.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Szmidt
 
Top! Do góry